White Tallis with White Stripes

White Tallis with White Stripes

Comes with Kippah and Bag to match
Price: $95.00
In Stock
Add to Gift Registry